ქ.მ. XII.21.

XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია შესაბამისი ენობრივი საშუალებების ფუნქციურად გამოყენება.

ინდიკატორები

  • საკომუნიკაციო ამოცანის, მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ირჩევს შესაბამის სტილს;
  • სწორად განსაზღვრავს სიტყვათა რიგსა და წინადადების მოდალობისათვის დამახასიათებელ ინტონაციას;
  • მსმენელის ყურადღების მისაპყრობად იყენებს ეფექტიანობის გასაძლიერებელ ენობრივ საშუალებებს (მაგ., მსმენელისადმი პირდაპირი მიმართვის ფორმებს - მიაქციეთ ყურადღება; თუ დააკვირდებით; მოდით, ვნახოთ და ა.შ. ჩანართებს, რიტორიკულ შეკითხვებს და სხვა);
  • პირობის, ალბათობის, ვარაუდის გამომხატველ წინადადებებში სათანადოდ იყენებს საჭირო სინტაქსურ კონსტრუქციებს, მოდალურ ელემენტებს, შესაბამის ლექსიკას და სხვა;
  •  სქემატური აღწერისათვის იყენებს მარტივი წყობის ნომინალურ წინადადებებს;

რესურსები