ქ.მ. XI.15.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია შექმნას სხვადასხვა ჟანრის ისეთი ტექსტი, რომელშიც გამოავლენს პიროვნულ და შემოქმედებით დამოკიდებულებას. 

ინდიკატორები

  • სათანადო მოდელის, პირობის მიხედვით წერს ტექსტს;
  • იყენებს მოთხრობIჩთვის დამახასიათებელ ელემენტებს (იცავს სიუჟეტის განვითარების ეტაპებს; განსაზღვრავს დროსა და სივრცეს და სხვა);
  • პერსონაჟის ხასიათის წარმოჩენისათვის იყენებს პირდაპირ (ავტორისეული დახასიათება) და არაპირდაპირ (პერსონაჟის საქციელი, ფიქრები, განცდები) ხერხებს;
  • შესწავლილი ტექსტის კონტექსტის (სოციალური, Iჩთორიული, კულტურული - დრო, ადგილი, ეპოქა, გარემო) შეცვლით ქმნის ახალ თხზულებას იმავე თემაზე, პრობლემაზე; 

რესურსები