ქ.მ. XI. 9.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სქემატური ჩანაწერების სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენება

ინდიკატორები

  • ტექსტს მთლიანად წაიკითხავს, განსხვავებული სიმბოლოებით მონიშნავს  მთავარ საკითხებს, მეორეხარისხოვან იდეებს, საკვანძო სიტყვებს;
  • განსაზღვრავს მეორეხარისხოვანი იდეების დანიშნულებას (მთავარი იდეის ილუსტრირება, მიზეზების ახსნა, დაზუსტება და სხვა);
  • ინფორმაციის დასახარისხებლად იყენებს სქემატური ჩანაწერების სხვადასხვა ტექნიკას (სქემატური გეგმა, განტოტებული სქემა, საკვანძო სიტყვების ცხრილი და სხვა);
  • აჩვენებს შესრულებულ სქემას თანაკლასელებს, ეცნობა სხვებისას;
  • სხვებთან ერთად აფასებს სქემატურ ჩანაწერებს (რომელი ჯობია და რატომ, ვინ რა უნდა გააუმჯობესოს და სხვა);
  • იძლევა/ითვალისწინებს შენიშვნებს, რეკომენდაციებს;
  • თანამშრომლობს კლასელებთან, მასწავლებელთან სქემატური ჩანაწერის გასაუმჯობესებლად.

რესურსები