ქ.მ. X.18.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია თავი გაართვას უჩვეულო საკომუნიკაციო სიტუაციებს (მაგ., აბრალებენ იმას, რაც არ ჩაუდენია; ნათხოვარი ნივთი შემთხვევით დაუზიანდა; შინაურულად ხვდება ადამიანი, რომელსაც ვერ ცნობს და სხვა).

ინდიკატორები

  • გამოხატავს პროტესტს;
  • ხსნის პრობლემის არსს;
  • ასაბუთებს საკუთარ სიმართლეს;
  • იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას;
  • აკეთებს არჩევანს და განმარტავს, რატომ იქცევა ასე;
  • ადეკვატურად პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე.

რესურსები