ქ.მ. X.16.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება საკლასო დისკუსიებში იმ კონკრეტული პრობლემის გარშემო, რომელსაც საკითხავ ტექსტებში გაეცნო.

ინდიკატორები

  • აყალიბებს მსჯელობის საგანს ანუ სადისკუსიო თემას;
  • გამოყოფს პრობლემას და ამ პრობლემასთან დაკავშირებით გამოხატავს საკუთარ პოზიციას/დამოკიდებულებას;
  • მკაფიოდ აყალიბებს პოზიციას;
  • საკუთარი მოსაზრების გასამყარებლად მოჰყავს სათანადო არგუმენტები, მაგალითები პირადი ან სხვისი გამოცდილებიდან;
  • სხვის მიერ წარმოდგენილ თვალსაზრისზე/შეხედულებაზე აკეთებს კომენტარს და მოჰყავს სათანადო არგუმენტები;
  • ისმენს სხვების აზრს და სვამს შესაბამის კითხვებს.

რესურსები