ქ.მ. X.13.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია შესწავლილი ჟანრის სპეციფიკის გათვალისწინებით დაწეროს მცირე ზომის მხატვრული ტექსტი.

ინდიკატორები

  • მოდელის, პირობის მიხედვით წერს ტექსტს;
  • შესწავლილი ტექსტის კონტექსტის (სოციალური, Iჩთორიული, კულტურული - დრო, ადგილი, ეპოქა, გარემო და სხვა) შეცვლით თხზავს ახალ თხზულებას იმავე თემაზე, პრობლემაზე;
  • ქმნის მხატვრულ ტექსტს მოცემული სათაურის, თემის ან ფაბულის მიხედვით;
  • მოცემული დასაწყისის მიხედვით აგრძელებს ტექსტს ჟანრის სპეციფიკის გათვალისწინებით;
  • პერსონაჟის ხასიათის წაარმოსაჩენად მიმართავს სხვადასხვა ხერხს (საქციელის აღწერა; სიტყვები, გამონათქვამები, რომლებიც მის ხასიათზე მეტყველებენ...);
  • მოვლენების აღწერისას გადმოსცემს საკუთარ განცდებსა და შთაბეჭდილებებს.

რესურსები