ქ.მ. VIII.15.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ისეთი ტექსტის შექმნა, სადაც გამოავლენს პიროვნულ და შემოქმედებით დამოკიდებულებას.

ინდიკატორები

  • ქმნის მისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ცალკეული ეპიზოდების/ამბის გაგრძელებისა და დასასრულის საკუთარ ვარიანტს;
  • კონკრეტული მოდელის მიხედვით ქმნის მხატვრული ტექსტის ფრაგმენტს;
  • ცხოვრებისეულ და ლიტერატურულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით აყალიბებს საკუთარ შეხედულებას ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით.

რესურსები