ქ.მ. VII.14.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ისეთი ტექსტების შექმნა, რომლებშიც ავლენს პიროვნულ და შემოქმედებით დამოკიდებულებას.

ინდიკატორები

  • ქმნის მოცემული ნაწარმოების ფინალისაგან განსხვავებულ საკუთარ ვერსიას; 
  • წერს თხრობითი ხასიათის მცირე ზომის ტექსტს (მაგ., რეალურ ან გამოგონილ ამბავს მისთვის საინტერესო თემაზე);
  • გამოხატავს გრძნობებს, განწყობილებებს, ემოციებს;
  • თანამიმდევრულად გადმოსცემს მოვლენებს.

რესურსები