ქ.მ. VII. 13.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია თხრობითი ხასიათის ტექსტების (მოგონება, ამბავი...) წერა.

ინდიკატორები

  • ტექსტის მიზნისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით ირჩევს სტილსა და ფორმას;
  • განსაზღვრავს ტექსტის თემას (მაგ., საკუთარი ბიოგრაფიიდან ან კონკრეტული პიროვნების/ადგილის შესახებ რაიმე ამბის/Iჩთორიის გახსენება; რაიმე მოვლენის აღწერა);
  • ამბების წერისას ეყრდნობა კონკრეტულ ფაქტებს;
  • კონკრეტული ადამიანისადმი/მოვლენისადმი გამოხატავს გრძნობებს /განცდებსა და დამოკიდებულებებს;
  • საკუთარი პოზიციიდან აფასებს ფაქტებს, მოვლენებსა და ადამიანებს.

რესურსები