ქ.მ. V.20.

V კლასი

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს მეტყველებისათვის აუცილებელიუნარ-ჩვევები.

ინდიკატორები

  • ზეპირად კითხულობს ლექსებს;
  • ზეპირად გაითამაშებს მარტივ დიალოგებს;
  • მონაწილეობს საკლასო სპექტაკლებში;
  • ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციებს, რიტმებს;
  • ქართულ ენაზე მიმართავს მასწავლებელს, კლასელებს სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ მარტივ პრობლემებთან დაკავშირებით.

რესურსები