ქ.მ. IX.14.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ისეთი მხატვრული ტექსტის შექმნა, სადაც გამოავლენს პიროვნულ და შემოქმედებით დამოკიდებულებას. 

ინდიკატორები

  • მოდელის/პირობის მიხედვით წერს ტექსტს;
  • თხზავს კონკრეტული ტექსტის დასაწყისის ან დასასრულის სხვადასხვა ვერსიას;
  • საკუთარი თვალსაზრისისა და განწყობის  გამოსახატავად ქმნის პერსონაჟის პორტრეტს, წერს წერილს ახლობელს;
  • პერსონაჟის ხასიათის წარმოსაჩენად იყენებს სხვადასხვა ხერხს (საკუთარ თავთან ან სხვა პერსონაჟთან დიალოგის საშუალებით, მისი განცდების, ფიქრებისა და სურვილების აღწერით);
  • მკაფიოდ გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას, პირად განცდებსა და განწყობაზე დამყარებულ შთაბეჭდილებებს.

რესურსები