ქ.მ. III.13.

III კლასი

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს მეტყველებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.

ინდიკატორები

  • სწორად და გარკვევით წარმოთქვამს ნაცნობ სიტყვებს, ფრაზებს, ენის გასატეხებს;
  • ზეპირად კითხულობს ლექსებს, გათვლებს, ასრულებს სიმღერებს;
  • ზეპირად გაითამაშებს მარტივ დიალოგებსა და სკეტჩებს;
  • მონაწილეობს მინისპექტაკლებში;
  • ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციებს, რიტმებს, ბაძავს პერსონაჟების ხმის ტემბრს;
  • ტექსტების შინაარსს ადეკვატურად უსადაგებს არავერბალურ მეტყველებას (მიმიკას, ჟესტიკულაციას, რიტმულ მოძრაობებს).

რესურსები