ქ.მ. II.5.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის თხრობით ილუსტრირებულ ტექსტს (მარტივი ამბავი, ადაპტირებული რეპეტიტული ხასიათის ზღაპარი) გაგება.  

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს პერსონაჟებს და ასახელებს/ განასახიერებს, ან მიუთითებს მათ სურათზე;
  • ამოიცნობს მოქმედებებს, მოვლენებს და მიუთითებს სათანადო სურათს, ან  განასახიერებს;
  • აკავშირებს მოქმედებებს პერსონაჟებთან;
  • ამოიცნობს მოქმედებათა ადგილს (მაგ., ტყეში, ეზოში...);
  • ამოიცნობს პერსონაჟების დამახასიათებელ ნიშან-თვისებებს;
  • მოქმედებათა თანამიმდევრულობის მიხედვით განალაგებს სურათებს;
  • მასწავლებლის თხრობის კვალდაკვალ ახორციელებს ამბის ინსცენირებას.

რესურსები