ქ.მ. II.15.

II კლასი

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ელემენტარული უნარ-ჩვევა.

ინდიკატორები

  • დამარცვლით კითხულობს ნაცნობ სიტყვებს;
  • ხმამაღლა კითხულობს ნაცნობ მარტივ წინადადებას;
  • ხმამაღლა კითხულობს სამ-ოთხ წინადადებიან ნაცნობ ტექსტს;
  • პაუზით გამოყოფს სიტყვებს ერთმანეთისაგან;
  • წინადადების დასრულებას გამოხატავს შესაბამისი ინტონაციით.

რესურსები