ქ.მ. I.18.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ენობრივი ამოცანების დასაძლევად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • მასწავლებლის დახმარებით იყენებს და ქმნის  თვალსაჩინოებას (ბარათი, ლოტო, ნახატი, პლაკატი);
  • ლექსიკურ მასალას ახარისხებს სამი კრიტერიუმის მიხედვით: კარგად ვიცი, ცუდად ვიცი, არ ვიცი.

რესურსები