ქ.მ. I.16.

I კლასი

მოსწავლე  ამოიცნობს და ცდილობს გამოიყენოს ზოგიერთი  გრამატიკული ფორმა.

ინდიკატორები

  • განარჩევს სამივე პირის ნაცვალსახელს მხოლობით რიცხვში;
  • ამოიცნობს და იყენებს I პირის კუთვნილებით ნაცვალსახელს მხოლობით რიცხვში;
  • ამოიცნობს და იყენებს ნათესაობითს კუთვნილებითობის გამოსახატავად (გიორგის ჩანთა);
  • ამოიცნობს და იყენებს ზე/ში თანდებულებს ადგილმდებარეობის გამოსახატავად.
  • განარჩევს და იყენებს მაქვს/მყავს ფორმებს.

რესურსები