ქიმ.X.9.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ხსნარების თვისებების ახსნა ელქტროლიტური დისოციაციის  თეორიის საფუძველზე

ინდიკატორები

  • ახასიათებს ფუძეებს, მჟავებსა და მარილებს ელექტროლიტური დისოციაციის თეორიის თვალსაზრისით;
  • ადგენს  ელექტროლიტთა  ხსნარებში მიმდინარე ქიმიური გარდაქმნების სრულ და შეკვეცილ იონურ ტოლობებს;
  • აწარმოებს მათემატიკურ გამოთვლებს და განსაზღვრავს სხვადასხვა ელექტროლიტის დისოციაციის ხარისხს. განასხვავებს სუსტ, საშუალო  და ძლიერ ელექტროლიტებს.

რესურსები