ქიმ.X.8.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ჟანგვა-აღდგენითი პროცესები

ინდიკატორები

  • ადარებს ერთმანეთს ჟანგვისა და აღდგენის პროცესებს. ასახელებს მჟანგავებისა და აღმდგენების მაგალითებს,  მსჯელობს მათ გამოყენებაზე;
  • განსაზღვრავს ელემენტის ჟანგვით რიცხვს სხვადასხვა  ნაერთში;
  • აბალანსებს მარტივ ჟანგვა-აღდგენით რეაქციებს;
  • ასახელებს და ახასიათებს ყოველდღიურ ცხოვრებასა და ბუნებაში მიმდინარე ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების მაგალითებს და გამოთქვამს მოსაზრებას მათი დადებითი და უარყოფითი შედეგების შესახებ.

რესურსები