ქიმ.X.10.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ელექტროლიზის მოვლენა და მისი  როლი ტექნიკასა და მრეწველობაში

ინდიკატორები

  • აკავშირებს ელექტროქიმიურ პროცესებს მეტალთა აქტიურობის რიგსა და ჟანგვა-აღდგენით რეაქციებთან;
  • ადგენს წყლის, მარილების ნალღობებისა და წყალხსნარების ელექტროლიზის პროცესში ელექტროდებზე იონური განმუხტვისას მიმდინარე რეაქციების სქემებს;
  •   ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ტიპის ელექტროქიმიურ  ელემენტებს;
  • აანალიზებს და აფასებს ქიმიურ მრეწველობასა და ტექნიკაში ელექტროლიზური პროცესების მნიშვნელობას;
  • ასრულებს ელექტროლიზის პროცესთან დაკავშირებულ რაოდენობრივ გამოთვლებს.

რესურსები