ქიმ.VIII.5.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ელემენტების, ატომებისა და  მოლეკულების  შედარებითი დახასიათება

ინდიკატორები

  • თვალსაჩინოების სხვადასხვა ხერხის გამოყენებით აღწერს და ადარებს ერთმანეთს ელემენტსა და ატომს;
  • ამოიცნობს ზოგიერთი   ელემენტის სიმბოლოს; განასხვავებს ერთმანეთისგან ელემენტებს, ნაერთებსა და ნარევებს;
  • იყენებს ნაწილაკოვან მოდელებს და აღწერს ელემენტების ურთიერთქმედებისას ახალი ნივთიერებების წარმოქმნის პროცესს;
  • აღწერს ელემენტებს შორის  განსხვავებას გარეგნული ნიშნებისა და პერიოდულ სისტემაში მდებარეობის მიხედვით; ადარებს ერთმანეთს ერთი და იმავე ელემენტის იზოტოპებს;
  • აგროვებს  სათანადო ინფორმაციას და აკავშირებს ელემენტის სახელწოდებას მის აღმოჩენასთან ან სხვა ფაქტებთან. 

რესურსები