ქიმ.VIII.12.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  გეოლოგიური გარდაქმნების  დაკავშირება  ფიზიკურ და ქიმიურ მოვლენებთან

ინდიკატორები

  • მსჯელობს ქიმიური და ფიზიკური მოვლენების  როლზე ქანების წარმოქმნის პროცესში (მაგ., ტემპერატურის, წნევის ცვლილება, მჟავა წვიმების გავლენა );
  •  აღწერს მთის ქანების ფორმირების  რეჟიმის/პირობების გავლენას ქანების სტრუქტურასა და მათ მინერალურ შედგენილობაზე; ხსნის ქანების შრეების წარმოქმნის პროცესს;
  • ქმნის ქანების სტრუქტურების მოდელებს, აკავშირებს ქანების ფორიანობას მათი შემადგენელი მარცვლების თავისებურებებთან;
  •  აღწერს ქანების გამოფიტვის, ეროზიის, გადატანისა და დალექვის პროცესებს;
  • ახასიათებს ვულკანურ, დანალექ და მეტამორფულ ქანებს, მათ სხვადასხვა ტიპებს, აღწერს მათი წარმოქმნის პროცესებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები