ქიმ. XI/XII.8.

XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სოფლის მეურნეობაში ქიმიის როლის შესწავლა.

ინდიკატორები

  • აკავშირებს ნიადაგის ქიმიურ შედგენილობასთან და  pH-ს მნიშვნელობასთან  კულტურული მცენარეების  ზრდა- განვითარებასა და  მოსავლიანობას;
  • აღწერს სასუქების მოქმედების დადებით და უარყოფით მხარეებს;
  • მოიძიებს ინფორმაციას პესტიციდებისა და სასუქების არასწორად გამოყენებით გამოწვეულ ეკოლოგიურ პრობლემებზე, აყალიბებს თავის მოსაზრებას ამ პრობლემების  გადაჭრის გზების შესახებ;
  • აღწერს სხვადასხვა ნივთიერების ცირკულაციას ნიადაგში და მათ როლს ამა თუ იმ კულტურული მცენარისთვის;
  • ატარებს მარტივ ცდებს და იკვლევს ნიადაგის ნიმუშების pH-ს, აანალიზებს შედეგებს. მსჯელობს ნიადაგის pH-ის რეგულირების გზებზე.

რესურსები