ქიმ. XI/XII.12.

XI კლასი, XII კლასი

.მოსწავლეს შეუძლია ქიმიასთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • ქმნის მოლეკულების ორ- და სამგანზომილებიან მოდელებს სხვადასხვა კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით და იყენებს მათ შესაბამისი ნივთიერების თვისებების დემონსტრირებისთვის;
  • გეგმავს და ატარებს ქიმიურ ექსპერიმენტებს ვირტუალური ლაბორატორიების  გამოყენებით;
  • აანალიზებს და წარმოადგენს კვლევის შედეგებს კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით.

რესურსები