ქიმ. XI/XII.11.

XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში  ქიმიის  როლის  შეფასებ.     

ინდიკატორები

  • ერთმანეთს ადარებს მისთვის ნაცნობ ან სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროში ნახსენებ ბუნებრივ, სინთეზურ  და ხელოვნურ ბოჭკოებს. მსჯელობს მათ შორის მსგავსება-განსხვავებაზე, თითოეულის უპირატესობაზე ამა თუ იმ სფეროში  გამოყენების თვალსაზრისით;
  • აგროვებს ინფორმაციას სასამრთლო ექსპერტიზაში კვლევის ქიმიური მეთოდების   (მაგ.,  ქრომატოგრაფია, მას-სპექტრომეტრული ანალიზი, თვისებითი ანალიზი და    სხვა) გამოყენების შესაძლებლობებზე, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითები და   განიხილავს  მათ კვლევის ეტაპებთან (მიზანი, პროცედურა, შედეგების ანალიზი  და დასკვნა) შესაბამისობის თვალსაზრისით.;
  • მოიპოვებს ინფორმაციას, მისთვის ნაცნობი კლასების რომელი წარმომადგენელი გამოიყენება ამა  თუ იმ კოსმეტიკურ საშუალებაში, საკვებში, ყოველდღიური მოხმარების     საგნებში;
  • განასხვავებს  სინთეზურ და ბუნებრივ საღებრებს. 

რესურსები