ქართ. XII. 14.

XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია წერის სათანადო სტრატეგიების გამოყენება

ინდიკატორები

  • ქმნის გეგმას სხვადასხვა სახის ტექსტისათვის (რეფერატი, გამოკვლევა, ანალიზი);
  • აგებს მიზნობრივ სქემას (რა არის ჩემი მიზანი? რა მასალას გამოვიყენებ მიზნის მისაღწევად? როგორი იქნება ჩემი ნაწერის ფორმატი? რა სახის პრობლემები შეიძლება შემექმნას მუშაობისას და როგორ შევძლებ მათ დაძლევას?);
  • წერს ნაშრომის შავ ვარიანტს და შემდეგ გადაამუშავებს ნაწერს;
  • ასწორებს ნაწერს ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების მიხედვით.

რესურსები