ქართ. VII. 14.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  წერის სტრატეგიების გამოყენება ნაწერის ეფექტური ორგანიზებისათვის

ინდიკატორები

  • წერის დაწყებამდე განსაზღვრავს მიზანს და აუდიტორიას; აგროვებს მასალას;
  • იყენებს სხვადასხვა რესურსს (ლექსიკონს, ბიბლიოთეკას და სხვ.);
  • ადგენს ტექსტის გეგმას;
  • წერს ტექსტის პირველ ვარიანტს;
  • გადაამუშავებს და გადაათეთრებს ნაწერს, ყურადღებას ამახვილებს როგორც შინაარსზე, ისე სტილის ელემენტებზე;
  • დაამუშავებს საბოლოო რედაქციას დამოუკიდებლად ან სხვების (თანაკლასელის, მასწავლებლის) დახმარებით; ასწორებს პუნქტუაციურ, სტილისტურ და ორთოგრაფიულ შეცდომებს;
  • მასწავლებელთან ერთად ისახავს ხარვეზების გამოსწორების გზებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები