ქართ. VII. 13.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი ტექსტის ორგანიზაციის წესებისა და ენობრივი ნორმების დაცვა

ინდიკატორები

  • სწორად იყენებს აბზაცს და სხვა სტრუქტურულ მახასიათებლებს (სათაურს, ქვესათაურს და ა. შ.);
  • თანამიმდევრულად აგებს თხრობას, სწორად იყენებს ერთი ნაწილიდან მეორეზე გადასვლის აღმნიშვნელ სიტყვებს (მაგ., ჯერ, შემდეგ, ბოლოს...);
  • იყენებს სხვადასხვა მოდალობის (თხრობით, კითხვით, ძახილის), აგებულებისა (მარტივი, თანწყობილი, ქვეწყობილი) და შედგენილობის (გავრცობილი, გაუვრცობელი) წინადადებებს;
  • მართებულად იყენებს სასვენ ნიშნებს ციტირებისას და დიალოგის გადმოცემის დროს;
  • მართებულად იყენებს და აფორმებს პირდაპირ და ირიბ ნათქვამს;
  • იცავს მართლწერისა და პუნქტუაციის წესებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები