ქართ. VI. 6.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია წაუკითხოს მსმენელს ტექსტი/ნაწყვეტი

ინდიკატორები

  • წაკითხვამდე გაიაზრებს ტექსტის შინაარსს;
  • ინტონაციით გამოხატავს ტექსტში ასახულ ემოციებს;
  • იყენებს ინტონაციას სასვენი ნიშნების ფუნქციით;
  • კითხვის პროცესში ცდილობს მხედველობითი კონტაქტის დამყარებას აუდიტორიასთან.

რესურსები