ქართ. VI. 4.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენით განასხვავოს სხვადასხვა ტიპის ტექსტები ენობრივ-გრამატიკული სტრუქტურის მიხედვით

ინდიკატორები

  • სა­მე­ტყვე­ლო ვი­თა­რე­ბა­ში მო­ი­ძიებს და ი­ყე­ნებს აზ­რის გამოთქმისთვის აუ­ცი­ლე­ბელ ლექსი­კუ­რ და გრამატიკულ სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბს;
  • სვამს კითხვებს აზრის დაზუსტების, უკეთ გაგების მიზნით;
  • ერკვევა ზმნის ძირითადი კატეგორიების (პირის, რიცხვის, პირიანობის, დროის, კილოს) არსში და საჭიროებისამებრ იყენებს მათ: სწორად განსაზღვრავს სახელთა ბრუნვის ფორმებს ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციების მიხედვით (აშენებს ის მას, ააშენა მან ის, აუშენებია მას ის...);
  • ამოიცნობს ადრეული პერიოდის ქართული სალიტერატურო ენის ძირითად ენობრივ თავისებურებებს (სახელთა ბრუნებისას, რიცხვითი ფორმების წარმოებისას, ზმნის უღლებისას).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები