ქართ. V. 9.

V კლასი

მოსწავლეს აქვს წაკითხული მხატვრული ტექსტის ინტერპრეტაციის საწყისი უნარი

ინდიკატორები

  • ასახელებს ნაწარმოების თემას;
  • ავლებს პარალელს თემატურად მსგავს ნაწარმოებებთან;
  • მსჯელობს მისთვის საინტერესო საკითხების შესახებ და გამოხატავს საკუთარ  პოზიციას;
  • აფასებს ნაწარმოებში განვითარებულ მოვლენებს სხვადასხვა პერსონაჟის პოზიციიდან;
  • ამოიცნობს და ასახელებს მარტივ მხატვრულ სიმბოლოებს.

რესურსები