ქართ. IX. 10.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დეტალური ინფორმაციის, განსხვავებული თვალსაზრისის წერილობით გადმოცემა

ინდიკატორები

  • შესაბამისი მოდელის მიხედვით წერს საინფორმაციო ანგარიშს საკამათო საკითხზე გამართული მინი-დისკუსიის შესახებ;
  • სათანადო ფორმის დაცვით შეადგენს მოსწავლეთა სადისკუსიო კლუბის, კლასის კრების და ა. შ. სხდომის ოქმს;
  • მკაფიოდ და თანამიმდევრულად აყალიბებს ინსტრუქციებს კონკრეტული ამოცანისთვის (მაგალითად, დისკუსიის და დებატების წარმართვის თანამიმდევრობის შესახებ; როგორ ჩაატაროს თანაკლასელმა კონკრეტული ექსპერიმენტი და სხვ.);
  • წერს მინი-რეპორტაჟს სასკოლო ღონისძიების შესახებ;
  • წერს მიმოხილვითი ხასიათის სტატიას სკოლის გაზეთისათვის, რომელშიც აყალიბებს განსხვავებულ თვალსაზრისებს;
  • წერს განმარტებითი ხასიათის ტექსტებს, რომლებშიც იყენებს სხვადასხვა ბეჭდურ და ელექტრონულ ინფორმაციას (საენციკლოპედიო სტატიას, საგაზეთო ინფორმაციას, ინტერნეტს და სხვ.); 
  • გადმოსცემს სხვათა თვალსაზრისს და უკეთებს კომენტარს.

რესურსები