ქართ. IV. 3.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მიუსადაგოს სამეტყველო ქცევა დასახულ საკომუნიკაციო ამოცანას

ინდიკატორები

  • ხმამაღლა კითხულობს კლასის წინაშე სასურველ / შერჩეულ ნაწყვეტს ნაცნობი ტექსტიდან და ინტონაციით გამოხატავს ტექსტში ასახულ ემოციებს;
  • იყენებს ინტონაციას სასვენი ნიშნების ფუნქციით;
  • კორექტულად, ეტიკეტის დაცვით გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას;

მეტყველებს გარკვევით და მკაფიოდ.

რესურსები