ქართ. IV. 12.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია შესწავლილი ტექსტის შინაარსის დაწერა; ავლენს თვითგამოხატვის სურვილს

ინდიკატორები

  • იცავს შინაარსობრივ თანამიმდევრობას;
  • ნაწარმოების შინაარსის გადმოცემისას შემოქმედებითად იყენებს ავტორისეულ ლექსიკასა და მხატვრულ სახეებს;
  • გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას პერსონაჟის მიმართ სხვადასხვა ფორმით (მაგ., მოკლე დახასიათების, გმირის საქციელზე გაკეთებული კომენტარის სახით და ა.შ.);

ქმნის ნაწარმოების განსხვავებული დასასრულის წერილობით ვერსიას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები