ქართ. III. 14.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ტექსტის ჩასწორების მარტივი ხერხების გამოყენება

ინდიკატორები

  • გადაიკითხავს და ჩაასწორებს საკუთარ ნაწერს, შესაბამისი პირობითი ნიშნებით ჩაამატებს, ამოშლის ან გადასვამს ტექსტში სასურველ სიტყვას ან წინადადებას;
  • კარნახით ნაწერ ტექსტს უდარებს დედანს ჩასწორების მიზნით;

ამოწმებს და ჩაასწორებს ნაწერში მისთვის ნაცნობ სასვენ ნიშნებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები