ქართ. I. 7.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი კოდის გაშიფვრა.

ინდიკატორები

  • აკავშირებს ასოებს ბგერებთან და ამთლიანებს მათ მარცვლებად, სიტყვებად (წარმოთქვამს სიტყვებს);
  • სიტყვათა ჩამონათვალში პოულობს მითითებულ სიტყვას;
  • ხმამაღლა (მთლიანი სიტყვებით ან დამარცვლით) კითხულობს მარტივი წინადადებებით შედგენილ მცირე  ზომის  ტექსტებს;
  • წინადადების საზღვრების შესაბამისად აკეთებს პაუზას;
  • აგრძელებს სხვის მიერ დაწყებულ კითხვას სათანადო ადგილიდან.

რესურსები