ქართ. I. 15.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გარკვეული საყრდენების დახმარებით მარტივი ყოფითი ტექსტების წერა.

ინდიკატორები

  • მოდელის მიხედვით ქმნის და აფორმებს სხვადასხვა სახის ყოფით ტექსტებს (მისალოც ბარათს, საყვარელი კერძების მენიუს, გამაფრთხილებელ აბრას და სხვ.);
  • ავსებს ტექსტში ნაკლულ ინფორმაციას;
  • წარწერას უკეთებს ილუსტრაციას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები