ქართ. I. 14.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი წინადადებების შედგენა ნაცნობ თემებზე.

ინდიკატორები

  • წერის პროცესში სათანადოდ იყენებს საგნების, მათი თვისებებისა და მოქმედების გამომხატველ სიტყვებს;
  • მასწავლებლის მიერ მოცემული სიტყვების მიხედვით აგებს მარტივ წინადადებას;
  • სიტყვების დასაკავშირებლად მართებულად იყენებს კავშირებს (და, მაგრამ...);
  • წერილობით პასუხობს მარტივ კითხვებს;
  • სათანადოდ იყენებს სასვენ ნიშნებს წინადადების ბოლოს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები