ქართ. I. 13.

I კლასი

მოსწავლეს  შეუძლია კარნახით წერა და ნაბეჭდი ტექსტიდან / დაფიდან მარტივი წინადადებების გადაწერა.

ინდიკატორები

  • იცავს მანძილს ასოებს შორის;
  • ნაბეჭდი ფურცლიდან/დაფიდან გადაწერს სიტყვებს, წინადადებებს;
  • კარნახით წერს ასოებს, მარცვლებს, სიტყვებს;
  • მოცემული ბგერებით ადგენს სიტყვებს ზეპირად და შემდეგ წერს;
  • დამოუკიდებლად წერს სიტყვებს, რომელთა ორთოგრაფიული ხატი მისთვის ნაცნობია.  

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები