ქ. მ.II.23.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ენობრივი ამოცანების დასაძლევად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • თვალსაჩინო მაგალითებზე დაკვირვებით ამოიცნობს მარტივ ენობრივ მექანიზმს;
  • იყენებს და ქმნის გრამატიკული მარტივი მექანიზმების ამსახველ თვალსაჩინოებას;
  • ლექსიკურ მასალას ახარისხებს სამი კრიტერიუმის მიხედვით: კარგად ვიცი, ცუდად ვიცი, არ ვიცი.

რესურსები