ქ. მ. VIII. 1.

VIII კლასი

 მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის რეპორტაჟის, ინტერვიუს მოსმენა და გაგება.

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს რეპორტაჟის მიზანს, თემას;
  • იგებს ძირითად შინაარსს;
  • განარჩევს მთავარ და არამთავარ საკითხებს;
  • ამოკრებს ფაქტობრივ ინფორმაციას (ვინ, რა, სად, როდის, რამდენი,  რომელი, როგორი და სხვა);
  • ამოიცნობს მონაწილეთა შეხედულებებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით;
  • მოვლენებს შორის ამოიცნობს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირებს;
  • გამოაქვს დასკვნა მთლიანი ტექსტის გააზრების საფუძველზე.

რესურსები