მუს.VIII.8.

VIII კლასი

მოსწავლეს აღიქვამს  მუსიკას,  როგორც ინფორმაციისა და კომუნიკაციის საშუალებას.  

ინდიკატორები

  • განასხვავებს მუსიკალურ სტილებს კულტურისა და ეპოქის  მიხედვით;
  • მსჯელობს, რა გაიგო ამა თუ იმ კულტურისა და ეპოქის შესახებ კონკრეტული მუსიკალური ნაწარმოების გაცნობით;
  • საუბრობს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება კონკრეტული მუსიკალური განწყობილების, კომპოზიტორის ჩანაფიქრის გამოხატვა მუსიკალური გამომსახველობის სხვადასხვა ხერხის საშუალებით;            
  • განიხილავს მუსიკის როლს ხელოვნების სხვა დარგებისთვის.

 

რესურსები