მუს.VIII.5.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი  მუსიკალური ნაწარმოების გაანალიზება.

ინდიკატორები

  • საუბრობს მუსიკალური ნაწარმოების მოსმენით გამოწვეულ შთაბეჭდილებაზე;
  • განსაზღვრავს  მუსიკალური ნაწარმოების ჟანრს (ოპერა, ბალეტი, სიმფონია, ინსტრუმენტული კონცერტი...), სტილს (კლასიკური, ხალხური, თანამედროვე);
  • მოსმენის დროს ახასიათებს მუსიკის გამომსახველობით საშუალებებს;
  • ახასიათებს შემსრულებელთა შემადგენლობას: ინსტრუმენტული (დიდი და კამერული ორკესტრი, კამერული ანსამბლი), ვოკალური, ვოკალურ-ინსტრუმენტული (დიდი და კამერული შემადგენლობა);
  • საუბრის დროს იყენებს სახელოვნებო/ მუსიკალურ ტერმინოლოგიას;
  • ამოიცნობს მუსიკალურ ნაწარმოებებს მოსმენისას.

რესურსები