მუს.VI.7.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი  მუსიკალური ნაწარმოების განხილვა და შეფასება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ნაწარმოებს, მის ფრაგმენტს;
  • გადმოსცემს თავის შთაბეჭდილებას სიტყვიერად, ნახატით, ჩანაწერის სახით;
  • ახასიათებს შემსრულებელთა შემადგენლობას;
  • ამოიცნობს მოსმენისას ნაცნობ მუსიკალურ ფორმებს;
  • ახასიათებს კონკრეტულ მუსიკალურ ფრაგმენტს მეტრის, საკრავთა, ხმის ტემბრების, კილოს მიხრილობის მიხედვით;
  • მსჯელობს მუსიკალური ნაწარმოების შესრულებაზე;
  • იყენებს ნაცნობ მუსიკალურ მასალას ღონისძიებების გაფორმებისას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები