მუს.VI.6.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  სხვებთან თანამშრომლობა.

ინდიკატორები

  • ანაწილებს ჯგუფში სამუშაოს, ფუნქცია-მოვალეობებს;
  • ითვალისწინებს და იყენებს ჯგუფის წევრების შესაძლებლობებს;
  • ეხმარება სხვებს კონკრეტული ამოცანის შესრულებაში და საჭიროების შემთხვევაში თავად ითხოვს დახმარებას;
  • კამათის დროს ისმენს და ითვალისწინებს ჯგუფის წევრის არგუმენტს;
  • აფასებს საკუთარ და სხვის მიერ გაწეულ სამუშაოს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები