მუს.VI.5.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი  სასწავლო საქმიანობის წარმართვა.

ინდიკატორები

  • მოიძიებს გაკვეთილისათვის საჭირო მუსიკალურ, ლიტერატურულ და ვიზუალურ მასალას;
  • ცალკეული ამოცანის გადასაჭრელად გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობას;
  • გაკვეთილის, რეპეტიციის შემდეგ უვლის მუსიკალურ ინსტრუმენტებს, აუდიო – ვიდეო აპარატურას, ფირებს.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები