მუს.VI.4.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური დამწერლობის გამოყენება.

ინდიკატორები

  • კითხულობს და წერს ნოტებს ვიოლინოს, ბანის გასაღებში;
  • ამოიცნობს და იყენებს ალტერაციის ნიშნებს;
  • ჩაწერს ტაშით ან კაკუნით გადმოცემულ რიტმულ ნახაზს;
  • ნაწარმოების, მისი ფრაგმენტის გადაწერის დროს არ უშვებს შეცდომებს;
  • მცირე ფორმის საფორტეპიანო ნაწარმოების/ფრაგმენტის მოსმენისას თვალს ადევნებს სანოტო ჩანაწერს;
  • იყენებს სანოტო სისტემის ცოდნას ნაწარმოების დასწავლის, კომპიუტერულ პროგრამებზე მუშაობისას.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები