მუს.V.9.

V კლასი

მოსწავლეს  შეუძლია ქცევის ნორმების დაცვა კულტურულ ღონისძიებებზე  დასწრებისას.        

ინდიკატორები

  • ხელს არ უშლის კონცერტის, კინოფილმის  მსვლელობას;
  • წინასწარ შეთანხმებული წესების თანახმად გამოხატავს დამოკიდებულებას ნაწარმოების დასრულების შემდეგ;
  • წინასწარ შეთანხმებული წესების თანახმად იქცევა გამოფენაზე, მუზეუმში;
  • კორექტულია აზრის გამოთქმის, ნაწარმოების განხილვის დროს;
  • ტოლერანტულია განსხვავებული პოზიციის მიმართ.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები