მუს.V.7.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი  მუსიკალური ნაწარმოების განხილვა.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს მოსმენილი ნაწარმოებების ფრაგმენტებს;
  • გადმოსცემს თავის შთაბეჭდილებას სიტყვიერად, ნახატით;
  • ახასიათებს შემსრულებელთა შემადგენლობას;
  • ამოიცნობს მოსმენისას ნაცნობ მუსიკალურ ფორმებს;
  • განასხვავებს ვოკალურ და ინსტრუმენტულ ტემბრებს;
  • ახასიათებს კონკრეტულ მუსიკალურ ფრაგმენტს მეტრის, საკრავთა, ხმის ტემბრების, კილოს მიხრილობის (მაჟორი, მინორი) მიხედვით;
  • იყენებს მუსიკალურ ტერმინებს საუბრის დროს.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები