მუს.V.6.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  სხვებთან თანამშრომლობა. 

ინდიკატორები

  • მუშაობს სხვებთან ერთად ამოცანის გადასაჭრელად;
  • საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას და ეხმარება სხვებს; 
  • ანაწილებს სამუშაო ფუნქციებს და მოვალეობებს. 

რესურსები