მუს.V.5.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი  სასწავლო საქმიანობისთვის ორგანიზება.

ინდიკატორები

  • ცალკეული ამოცანის გადასაჭრელად გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობას;
  • აქტიურადაა ჩაბმული გაკვეთილის მსვლელობაში;
  • სვამს კითხვებს;
  • მონაწილეობს გამოკითხვაში.

რესურსები